دانلود رایگان کتاب تبارهای گمشده با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تبارهای گمشده با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تبارهای گمشده با فرمت pdf

معرفی کتاب: (تبارهای گمشده) کتاب (تبارهای گمشده) مشتمل بر … مجموعه مقالاتی است که در بخش اول به استعمال لغات پارسی و استعمال آن در زبان لکی می پردازد. لغاتی که براای فاارسی زباانان غرریبه می نمااید ااما درر زباان لکی ززنده و پرکااربردند. مؤلف به پژوهش این لغات در سه گستره تحول آوایی، کاهش واجی و تک واژه های غریب در بی گمان امکان پرداخته است. لغاتی که ااستفااده خیلی کمترری نسبت به ماابقی کلمه هاای کهنه درر زباان فاارسی دارند. درر بخش دوم به بررسی آاسیب شنااساانه زباان و اادبیات لکی پردااخته ااست و شاامل ۱۸ نوشتار ااست. این کتاب بدست رضا حسنوند به رشته تحریر درآمده است و در سال ۱۳۹۱ بدست انتشارات سیفا و با حمایت اداره همه فرهنگ و راهبری اسلامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *