weldingsimulation

weldingsimulation

weldingsimulation

مقاله ISI با موضوع بررسی تنش پسماند و اعوجاج در ترتیب های مختلف جوشکاری به روش FEM می باشد در این مقاله نتایج شبیه سازی با نتایج قطعه جوشکاری شده مقایسه شده است. نرم افزار ABAQUS و فرایند جوشکاری GMAW نوع اتصال T-JOINT می باشد. HEAT FLUX :Double ellipsoid heat source configuration Predicting residual stresses and distortion during multisequence" "welding of large size structures using FEM نویسنده : رسول کیوانی