متن نمونه سئوال خردادماه ادبیات ۱

متن نمونه سئوال خردادماه ادبیات ۱

متن نمونه سئوال خردادماه  ادبیات 1

متن نمونه سئوال خردادماه ادبیات ۱ تنوع سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. الف)واژه های مشخص شده را معنی کنید.(۲ نمره) ۱-بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را. ۲-معلم کلمه ی عروسک را در دستم حجی کرد.