متن نمونه سئوال خردادماه ادبیات فارسی ۲

متن نمونه سئوال خردادماه ادبیات فارسی ۲

متن نمونه سئوال خردادماه  ادبیات فارسی 2

متن نمونه سئوال خردادماه ادبیات فارسی ۲ تنوع سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. الف- بیان معنی و نثر شعر(۵ نمره) – معنی بیت ها و عبارت های زیر را به فارسی روان بنویسید . ۱-علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را!

نمونه سئوال ادبیات ۲

نمونه سئوال ادبیات ۲

نمونه سئوال ادبیات 2

متن نمونه سئوال خردادماه ادبیات فارسی ۲ تنوع سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. الف)معنی و مفهوم(۵نمره) معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید. ۱)در میان آشنایان انگشت نما بود.(۵/۰) ۲)چه قدر همین خود تو منو تلکه کردی؟(۵/۰)