دانلود پایان نامه کارشناسی مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج

دانلود پایان نامه کارشناسی مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج

دانلود پایان نامه کارشناسی مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج

دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج فهرست عنوان صفحه مقدمه و پيشگفتار…………………………………………………………………………………….. نخستين شناسندگان رودكي………………………………………………………………………. نخستين شناسندگان نيما يوشيج…………………………………………………………………. عقايد و افكار رودكي:……………………………………………………………………………….. ۱- عقايد و افكار حكيمانه و اندرزگويي………………………………………………………. ۲- رقيق القلب و باهوش بودن رودكي……………………………………………………….. ۳- حس بي‌نيازي……………………………………………………………………………………… ۴- نيكنامي………………………………………………………………………………………………. ۵- مذهبي بودن……………………………………………………………………………………….. عقايد و افكار نيما يوشيج:………………………………………………………………………….. ۱- مهرباني و دلسوز بودن……………………………………………………………………….. ۲- اجتماعي و سياسي بودن نيما……………………………………………………………….. ۳- پند و اندرزگويي…………………………………………………………………………………. ۴- پايبندي نيما به زادگاه و طبيعت و مظاهر

دانلود پایان نامه ارشد وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

دانلود پایان نامه ارشد وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

دانلود پایان نامه ارشد وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

دانلود پایان نامه ارشد وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی) فهرست جدولها عنوان صفحه ۴-۱: صرف فعل کمکی "بود" در وجه اخباری و التزامی……………………………………….. ۱۳۷ ۴-۲: عنصر تصریفی مطابقت در زبان فارسی نوشتاری معیار………………………………….. ۱۴۴ ۴-۳: عنصر تصریفی مطابقت در زبان فارسی گفتاری معیار……………………………………. ۱۴۵ ۴-۴: وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند.. ۱۴۸ ۴-۵: تلفیق انواع وند افزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی معیار۱۴۹ ۴-۶: نشانداری معنایی در وندافزایی تصریفی…………………………………………………………… ۱۵۵ ۴-۷: بسامد پیشوندهای فعلی…………………………………………………………………………………….

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی فهرست ۱- چکیده رساله ………………………………………………………………………. ۹ ۲- پیشگفتار ……………………………………………………………………………….. ۱۰ بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. ۱۳-۲۶ ۱- مقدمه…………………………………………………………………… ۱۳-۱۴ ۲- فصل اول ۱- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. ۱۵ ۲- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. ۱۵ ۳- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. ۱۶ ۳- فصل دوم ۱- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… ۱۷ ۱- موزون مرسل ۲- موزون

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات موسيقي شعر در غزليّات سنايي

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات موسيقي شعر در غزليّات سنايي

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات موسيقي شعر در غزليّات سنايي

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات موسيقي شعر در غزليّات سنايي فهرست مطالب فصل اوّ ل : کلّيّات تحقيق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱ مقدّمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره» فهرست مطالب مقدمه باب اول اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی بخش اول: اوضاع سیاسی بخش دوم: اوضاع اجتماعی بخش سوم: اوضاع فرهنگی و ادبی الف: نقش آل بویه در نهضت فکری و ادبی قرن چهارم ب: مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم ۱- شعر ۲- نثر ۳- نقد ۴- علم ولغت

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار……………………………………………………………………………….. ۲ ۱- مباحث نظری………………………………………………………………………. مقدمه …………………………………………………………………………………. ۲ ۱-۱ ساختگرایی……………………………………………………………………………………… ۳ ۱-۲ زبان و نشانه …………………………………………………………………………………… ۳ ۱-۲-۱ زبان و گفتار…………………………………………………………………………………. ۴ ۱-۲-۲ نشانه زبانی ………………………………………………………………………………….. ۵ ۱-۲-۳ رابطه …………………………………………………………………………………………. ۵ ۱-۲-۴ همزمانی و درزمانی ……………………………………………………………………….. ۵ ۱-۳ نقش های زبان ………………………………………………………………………………… ۸ ۱-۳-۱ نقش های زبان از دیدگاه یاکوبسن……………………………………………………… ۹ ۱-۳-۱-۱ نقش عاطفی……………………………………………………………………………… ۹ ۱-۳-۱-۲ نقش ترغیبی……………………………………………………………………………… ۱۰ ۱-۳-۱-۳ نقش ارجاعی ……………………………………………………………………………. ۱۰

دانلود پایان نامه ادبیات نحوه ی تجلی افکارو اندیشه های رضی در دیوان

دانلود پایان نامه ادبیات نحوه ی تجلی افکارو اندیشه های رضی در دیوان

دانلود پایان نامه ادبیات نحوه ی تجلی افکارو اندیشه های رضی در دیوان

دانلود پایان نامه ادبیات نحوه ی تجلی افکارو اندیشه های رضی در دیوان فصل اول: بخش اول : اوضاع سیاسی و اجتماعی و ادبی شکوفایی ادب عربی در عصر و دوران حکومت چندین قرن عباسیان در تاریخ اسلام از جایگاه بسزایی برخوردار است ودستآوردهای این دوران بر هیچ صاحبنظر منصفی پنهان و ناشناخته نیست ولی امپراطوری عظیم عباسیان با تمام توان و قدرتی که داشت بالاخره دوران اقتدار و عظمتش به سرآمد و دستگاه عظیم خلافت با همه ی شکوه و جلال ظاهری اش دچار ضعف و ناتوانی شدید گردید و خلفا دیگر آن نفوذ و قدرت سابق را نداشتند. اختلافات داخلی در ارکان قدرت و نفوذ و فشار قدرتهای رقیب و خارجی

دانلود پایان نامه ادبیات بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه ادبیات بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه ادبیات بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي چكيده: آنچه در اين مجموعه گرد آمده است نتيجه بررسي دو اثر بزرگ سعدي – گلستان و بوستان –به تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي است. هدف اصلي نگارنده بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي بوده است.بخش اول شامل چكيده و پيش گفتار و مقدمه مي‌باشد. در بخش دوم، زندگي شيخ اجل سعدي بيان گرديده و در معرفي اجمالي او، اعم از تاريخ تولد، محل رشد، سفرها و استادان ، آثار و در آخر تاريخ وفات از منابع معتبر استفاده شده است. بخش سوم به تبيين ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، ادبي دوران سعدي پرداخته است. در بخش چهارم خاستگاه

دانلود مقاله مولوی

دانلود مقاله مولوی

دانلود مقاله مولوی

دانلود مقاله مولوی فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: «سرگذشت و احوال مولوي»…………………………………………………. 1-1سرگذشت و احوال مولوي …………………………………………………………….. ۱-۲افكار و عقايد عرفاني …………………………………………………………………….. فصل دوم «مولوي چه مي گويد؟»………………………………………………………….. 2-1مسلك عرفاني و افكار و عقايد مولوي ……………………………………………… ۲-۲علم اليقين-عين اليقين-حق اليقين……………………………………………………… ۲-۳تعلق –تخلق –تحقق………………………………………………………………………… ۲-۴پايه اصلي مسلك و طريقه عرفاني مولوي ………………………………………… ۲-۵ رسالت عرفاني و ادبي مولوي ……………………………………………………….. ۲-۶فروغ خورشيد روح بخش عرفان مشرق…………………………………………… ۲-۷طريق اصلاح نفوس و درمان دردهاي اجتماعي و روحاني بشر…………… ۲-۸داروي دردهاي روحاني پنهاني بشر ……………………………………………….. ۲-۹پراكندگي و جمعيت حواس و