دیوان نیچه (ترجمه عربی)

دیوان نیچه (ترجمه عربی)

دیوان نیچه (ترجمه عربی)

فردریش نیچه فیلسوف و شاعر بزرگ آلمانی است که شهرت جهانی دارد و آثار او به زبان های گوناگون ترجمه شده است. دیوان اشعار او نیز از جمله کتبی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. فایل حاضر ترجمه عربی دیوان نیچه در قالب pdf است که توسط محمد بن صالح محقق عرب ترجمه شده است. این کتاب میتواند برای دانشجویان رشته ادبیات عرب جالب باشد.

ترجمه و شرح عربی مثنوی مولانا اثر ابراهیم دسوقی(متن عربی)

ترجمه و شرح عربی مثنوی مولانا اثر ابراهیم دسوقی(متن عربی)

ترجمه و شرح عربی مثنوی مولانا اثر ابراهیم دسوقی(متن عربی)

مثنوی مولانا یکی از مهم ترین کتاب ها در زمینه عرفان اسلامی است. این کتاب از شهرت جهانی برخوردار است و محققان برجسته این کتاب را به زبان های گوناگون ترجمه کرده اند و درباره آن به بحث و تحقیق پرداخته اند. این فایل ترجمه و شرح این کتاب به زبان عربی است که توسط ابراهیم دسوقی محقق برجسته مصری ترجمه و شرح شده است.

دانلود رایگان کتاب آخرین تابستان کلینگزور با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب آخرین تابستان کلینگزور با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب آخرین تابستان کلینگزور با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( آخرین تابستان کلینگزور ) ( آخرین تابستان کلینگزور ) بعضی وقتها پیشه و فعالیت می کنیم ، دست به این شغل یا آن شغل می زنیم و هر کاری را نیز آسان و بی دردسر و سهل و ساده و خود خواسته می پنداریم : بر حسب نما جور دیگری نمی شود، یعنی هیچ کاری آسان و خویش خواسته سپریدن نمی گیرد، ( آخرین تابستان کلینگزور ) و هر نفسی که می کشیم بدست نیروی برونی کنترل و گردانیدن می شود و بار سنگین راز نوشت بر آن وارد می آید. مولف:هرمان هسه مترجم:عبدالحسین شریفیان زبان:فارسی تعداد صفحات:۲۵۴ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب :

دانلود رایگان کتاب حجامت وفصد رگ زدن با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب حجامت وفصد رگ زدن با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب حجامت وفصد رگ زدن با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( حجامت وفصد ) رگ زدن مولف:مرتضی درزاده زبان:فارسی تعداد صفحات:۳۳۵ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب تعلیم وتربیت از نطر فردوسی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تعلیم وتربیت از نطر فردوسی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تعلیم وتربیت از نطر فردوسی با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( تعلیم وتربیت از نطر فردوسی ) مولف:سعید نفیسی زبان:فارسی تعداد صفحات:۱۷۰ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب تصویر کهنه با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تصویر کهنه با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تصویر کهنه با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تصویر کهنه) (تصویر کهنه) که وقایع تاریخی زیادی را ذکر می کند، یک داستان است . درر ااین حکاایت صحنه هاای جنگی وحشیاانه اای تررسیم می شود که درر اآن بزررگ تررین و بهتررین جنگ اافزار ملت شیلی غرور و شجااعت ملی اآنهااست. (تصویر کهنه) ااین رماان فصلی درر تااریخ اادبیات آامرریکای لاتین و جهان درر گویه " اادبیات تبعید " و تااب گزیر " کشف هویت فرااموش شده " ااست . (تصویر کهنه) چنان که می دانیم مؤلف مطابق نوشته ی دانش نامه ی ویکی پدیا برادرزاده یا خواهرزاده ( Niece ) سالوادور آلنده سرپرست جمهور شیلی است که به دنبال کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ به اشاره ی " سیا " ، رهبری ژنرال پینوشه و قتل ریاست جمهوری ، نامش در لیست سیاه توقیف شدگان بود .

دانلود رایگان کتاب تاریخچه واجهای ایرانی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تاریخچه واجهای ایرانی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تاریخچه واجهای ایرانی با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( تاریخچه واجهای ایرانی ) تصویر کهنه» که وقایع تاریخی زیادی را بیان می کند، یک داستان است . در این سرگذشت صحنه های جنگی وحشیانه ای ترسیم می شود که در آن کبیر ترین و بهترین اسلحه ملت شیلی غرور و دلیری ملی آنهاست. این رمان فصلی در تاریخ ادبیات آمریکای لاتین و جهان در زمینه " ادبیات تبعید " و تاب گزیر " کشف هویت فراموش شده " است . چنان که می دانیم نویسنده مطابق نوشته ی فرهنگ نامه ی ویکی پدیا برادرزاده یا خواهرزاده ( Niece ) سالوادور آلنده مسئول جمهور شیلی است که متعاقب کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ به اشاره ی " سیا " ، رهبری ژنرال پینوشه و قتل ریاست جمهوری ، نامش در فهرست سیاه توقیف شدگان بود .( تاریخچه واجهای ایرانی ) ناگزیر به

دانلود رایگان کتاب ادبیات نوین فارسی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب ادبیات نوین فارسی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب ادبیات نوین فارسی با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( ادبیات نوین فارسی ) کتابشناسی انتقادی از۱۳۵۶تا۱۳۵۹ مولف:کریستف بالایی مترجم:شاهرخ تندرو صالح و همکاران مجله زبان:فارسی تعداد صفحات:۴۱۸ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب اجمالی ارجامعه شناسی هنر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب اجمالی ارجامعه شناسی هنر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب اجمالی ارجامعه شناسی هنر با فرمت pdf

معرفی کتاب:(اجمالی ارجامعه شناسی هنر) (اجمالی ارجامعه شناسی هنر) روش‌شناسان بسیار در این نکته هم‌داستان‌اند که برای شناخت ریزبین هنرها و هر نمود ریشه دار اجتماعی دیگر، باید در بادی فرمایش منشا و سیر آن را کاوید و سپس با بصیرت ژرف و پهناوری که از چنین کاوشی به دست می‌آید، (اجمالی ارجامعه شناسی هنر) به تحلیل آن پرداخت. چون هنر همواره و مخصوصا در پیش درآمد با تمام فعالیت‌های زندگی انسانی همراه بوده است. هیچ‌گااه نمی‌تواان پرریش‌هاای هنرری راا بررکناار ااز دیگرر جلوه‌هاای ززندگی بررسی کرد. (اجمالی ارجامعه شناسی هنر) بنابرااین درر ااین پژوهش، خااستگاه و سیرر هنررهاا و سااخت و کاارکرد هرر یک ااز آان‌هاا درر مقوله عمومی ززندگی اانسانی موررد معررفی قراار می‌گیررند. اجمالی از جامعه شناسی هنر بخشی است از پژوهش مُفصل ای که

دانلود رایگان کتاب بیشعوران با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب بیشعوران با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب بیشعوران  با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( بیشعوران ) این کتاب( بیشعوران ) در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل پیش درآمد به ماهیت بیشعوری، تعریف آن به عنوان نوعی اعتیاد و بیماری، ویژگی‌های عمومی بیشعوران، گروه‌های در معرض خطر، درجات بیشعوری و نیز به این پرسش کبیر که «آیا من هم بیشعورم؟» می‌پردازیم.( بیشعوران )این دسته چکیده‌ای از کتاب «بیشعوری» را نیز در بر دارد.( بیشعوران )درر فصل دوم به جنبه‌هاای زیستی بیشعوراان می‌پرداازیم: ااینکه رفتاار آانها درر مهم‌تررین جنبه‌هاای ززندگی بشرر معااصر چگونه برروز می‌یاابد.( بیشعوران )درر ااین فصل ااست که باا نگااهی کااملاً بومی بعضی ااز مهم‌ترین مساائل عقلی و عااطفی و ااخلاقی و ااجتماعی، هماانند منطق و رفااقت و خصومت و قول‌وقراار و مسئولیت‌پذیرری و رنجش و انتقاد و پوزش و اعتماد‌به‌نفس، در ارتباط با بیشعوران بررسی می‌شود.فصل سوم به گونه‌های ویژه