جزوه نکات درمانگاهی اطفال ۷۲ صفحه به همراه تمام مباحث تخصصی اطفال

جزوه نکات درمانگاهی اطفال ۷۲ صفحه به همراه تمام مباحث تخصصی اطفال

جزوه نکات درمانگاهی اطفال 72 صفحه به همراه تمام مباحث تخصصی اطفال

• در شرح حال کودکی که تب دارد باید به موارد زیر توجه کرد: مدت تب، همراهی تب با تعریق، بثورات جلدی و لرز و اینکه آیا تب با دارو شروع شده است یا نه. • در تب دارویی، معمولا تب مداوم است، گاهگاهی بثورات جلدی وجود دارد، تاکیکاردی به نسبت تب وجود ندارد، معمولاً CBC diff و ESR بالا نیست ولی ائوزینوفیلی بالای ۱۲۲ را می توان دید. داروهایی که بیشتر تب می دهند داروهای ضد تشنج هستند مانند فنوباربیتال، کاربامازپین. • در سالهای اخیر به دلیل مصرف زیاد سفکسیم و مقاومت آن در عفونتهای سینوزیت و اوتیت مدیا و پنومونی کارایی خوبی از این دارو در این عفونت ها وجود ندارد لذا در درمان عفونت های تنفسی فوقانی و تحتانی داروی سفکسیم توصیه نمی گردد. • کودکی که دارای