متن نمونه سئوال خردادماه اموربازرگانی

متن نمونه سئوال خردادماه اموربازرگانی

متن نمونه سئوال خردادماه  اموربازرگانی

متن نمونه سئوال خردادماه اموربازرگانی ۱۸ سوال، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-تجارت الکترونیک را تعریف کنید.۱نمره ۲-کارتل و تراست را تعریف کنید. ۲نمره