الکترومغناطیس

الکترومغناطیس

الکترومغناطیس

جروه الکترومغناطیس ۹۴ صفحه pdf گزیده ای از مطالب این جزوه : بردارها و اسكالرها اصولاً آميت هاي فيزيكي از نظر معرفي و معين شدن در دو دسته قرار م يگيرند: اسكالر و بردار به آميت هائي اتلاق مي شوند آه تنها توسط يك عدد آه همان اندازه آن :Scalar اسكالر آميت باشد مشخص م يشوند مانند جرم، انرژي و بار الكتريكي آميت هايي هستند آه براي مشخص شدن آنان علاوه بر اندازه، به جهت نيز :vector بردار نيازمند هستند مانند نيرو، شدت ميدان الكتريكي و چگالي جريان حجمي الكتريكي منظور از جهت در اين آلام، معلوم بودن راستا يا محمل بردار، جهت و سمت بردار بر روي اين راستا مي باشد. مانند شكل روبرو. شكل ١ عموماً بمنظور تفكيك نمودن آمي تهاي اسكالر و برداري از يكديگر بصورت پارامتري و نمادي بطريق زير عمل م

الکترومغناطیس

الکترومغناطیس

الکترومغناطیس

جروه الکترومغناطیس ۹۴ صفحه pdf گزیده ای از مطالب این جزوه : بردارها و اسكالرها اصولاً آميت هاي فيزيكي از نظر معرفي و معين شدن در دو دسته قرار م يگيرند: اسكالر و بردار به آميت هائي اتلاق مي شوند آه تنها توسط يك عدد آه همان اندازه آن :Scalar اسكالر آميت باشد مشخص م يشوند مانند جرم، انرژي و بار الكتريكي آميت هايي هستند آه براي مشخص شدن آنان علاوه بر اندازه، به جهت نيز :vector بردار نيازمند هستند مانند نيرو، شدت ميدان الكتريكي و چگالي جريان حجمي الكتريكي منظور از جهت در اين آلام، معلوم بودن راستا يا محمل بردار، جهت و سمت بردار بر روي اين راستا مي باشد. مانند شكل روبرو. شكل ١ عموماً بمنظور تفكيك نمودن آمي تهاي اسكالر و برداري از يكديگر بصورت پارامتري و نمادي بطريق زير عمل م