دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران فصل اول ۱- معرفی مرکز تحقیقات مخابرات ایران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین مرکز پژوهش در حوزه­ی فناوری اطلاعات (ICT) ، با بیش از ۳۷ سال سابقه تجربه علمی در امر تحقیق و مشاور ما در وزارت متبوع، اصلی ترین پایگاه تحقیقات در زمینه­ی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است. این مجموعه هم اینک با برخورداری از کادری تخصصی و مجرب در حوزه های مختلف (ICT) و دیگر امکانات پژوهش و آزمایشگاهی پیشرفته در قالب چهار پژوهشکده ۱- فناوری اطلاعات ۲- فناوری ارتباطات ۳- امینت ۴- مطالعات راهبردی

پروژه دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK BOOST غیر معکوس کننده

پروژه دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK BOOST غیر معکوس کننده

پروژه دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK BOOST غیر معکوس کننده

دانلود پروژه طراحی و مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK-BOOST غیر معکوس کننده تعداد صفحات: ۱۱۸ فرمت: word در این پروژه یک مبدل باكبوست ۱ غیر معکوس کننده با توپولوژي جدید متشکل از یک مبدل بوست سري با یک مبدل باك معرفی شده است. این مبدل داراي تزویج مغناطیسی بین سیم پیچهاي اولیه و ثانویه و همچنین یک مقاومت میراکننده سري با خازن ورودي خود میباشد. به کمک این توپولوژي جریان هاي ورودي و خروجی مبدل پیوسته و غیرپالسی، استرس بر روي سوئیچ ها مناسب و صفر هاي سمت راست صفحه(RHP [1] ) تابع تبدیل مبدل که پهناي باند حلقه کنترلی را محدود می سازند و سبب تضعیف عملکرد آن می شوند جا به جا می گردند. مدل سازي DC و

شبیه سازی سیم پیچ های استاتور موتور PMSM در شارژر خودروهای هیبریدی با اتصال PHEV

شبیه سازی سیم پیچ های استاتور موتور PMSM در شارژر خودروهای هیبریدی با اتصال PHEV

شبیه سازی سیم پیچ های استاتور موتور PMSM در شارژر خودروهای هیبریدی با اتصال PHEV

شبیه سازی سیم پیچ های استاتور موتور PMSM در ساختار شارژر خودروهای هیبریدی با قابلیت اتصال به شبکه PHEV تعداد صفحات : ۱۲۴ فرمت: word همراه با گسترش جوامع امروزي، ظهور خودروهاي هيبريدي نقطه عطفي در کنترل و بهينه سازي مصرف انرژي به شمار مي رود، بطوريکه اين خودروها مي توانند با به همراه داشتن يک منبع ذخيره ساز با قابليت شارژ مجدد از هر خروجي الکتريکي، علاوه بر کاهش مصرف سوخت ، در زمينه هاي پشتيباني و تزريق انرژي به شبکه سراسري موثر واقع شوند. اين تحقق چنين امري را با معرفي يک واسط دوطرفه بين شبکه و خوردو هيبريدي بررسي مي نمايد. ساختار شارژر مجتمع بر اساس استفاده از سيم پيچ هاي استاتور ماشين سنکرون مغناطيس دائم به جاي بهره گيري از سيم پيچ هاي

دانلود پروژه طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز براي سیستم ترمز ضدقفل ABS

دانلود پروژه طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز براي سیستم ترمز ضدقفل ABS

دانلود پروژه طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز براي سیستم ترمز ضدقفل ABS

دانلود پروژه طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز براي سیستم ترمز ضدقفل ABS تعداد صفحات: ۱۱۰ فرمت: WORD سیستم ترمز ضدقفل خودرو امروزه به یکی از تجهیزات اصلی خودروهاي امـروزي تبـدیل شـدهاست. ترمز ضدقفل جهت دست یافتن به بیشینه شتاب منفـی از طریـق جلـوگیري از قفـل شـدنچرخ ها در حین عملیات ترمزگیري طراحی شده است، زیرا در صورت قفل شدن چرخ ها در حـینعملیات ترمزگیري، فاصله توقف خودرو افزایش یافته و نیز فرمان پذیري خودرو کاهش م ییابـد . در سیستم هاي متداول ترمزهاي ضدقفل از جداول آماده شده جهـت محاسـبه گشـتاور ترمـزي بـرايسناریوهاي مختلف ترمزگیري استفاده می شود. این کنترل کننده هـا توسـط روش سـعی و خطـا درشبیه سازي و آزمایش هاي میدانی تنظیم م یشوند. ولی به علت غیرخطی بودن دینامیک خـودر و و وجود عدم قطعیت هاي

دانلود پروژه تاثير دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نيتريدی

دانلود پروژه تاثير دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نيتريدی

دانلود پروژه تاثير دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نيتريدی

دانلود پروژه تاثير دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نيتريدی تعداد صفحات : ۱۰۴ فرمت: word قطعات اپتوالكترونيكي گاليوم نيتريدي ميتوانند در محدوده طيف وسيعي از مادون قرمز تـا مـاوراء بـنفشنور گسيل كنند. نيمه هادي هاي نيتريدي گروهIII و آلياژهاي آنها ، كه به علت داشتن باند انـرژي بـزرگداراي پايداري حرارتي بالا هستند، در گسيل هاي نـوري، گـذار نـوري مـستقيم دارنـد كـه بنـابراين داراي پتانسيل لازم براي استفاده در قطعات با توان و بهره بـالا مـي باشـند . وقتـي كـه قطعـات نـوري در شـرايطنايكسان قرار ميگيرند، دماي محيط تغيير مي كند. از آنجايي كه توزيع حاملين، نقاط نقـص، انتـشار حـاملينو بسياري متغيرهاي ديگر وابسته به دما هستند. اثر دما بر روي مشخصه هاي ديود نـور گـسيل بـسيار مهـم است، با اين وجود مطالعات محدودي در اين

شبيه سازی ترانزيستور FET نانو واير سيليكونی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

شبيه سازی ترانزيستور FET نانو واير سيليكونی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

شبيه سازی ترانزيستور FET نانو واير سيليكونی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

دانلود پروژه شبيه سازی ترانزيستور FET نانو واير سيليكونی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی تعداد صفحات: ۱۰۰ فرمت: WORD درفناوري نيمه هادي هرچه ابعاد قطعه كوچكتر ميشود اثرهاي كانال كوتاه ومكانيك كوانتومي ( وجود ترازهاي انرژي گسسته در لايه هاي الكتروني اتم ) روي مشخصه هاي ترانزيستور ، بيشترنمايان ميگردند . ترانزيستورهاي فت نانو واير سيليكوني به عنوان يكي از كانديداي جايگزيني ماسفتهاي كنوني با كاهش قطر كانال ، كنترل كانال زير گيت را بخوبي انجام ميدهند و همچنين پتانسيل خوبي براي استفاده در مدارات مجتمع دارند ؛ لذا نياز به داشتن يك مدل رفتاري درسطح مدار براي اين قطعه مي باشد . در نتيجه به ابزار جديدي براي مدل كردن آن نياز است بطوريكه علاوه بر دقت بالا ، سرعت شبيه سازي

دانلود پروژه بررسی آثار جريان های ژئومغناطیسی GIC بر ادوات FACTS

دانلود پروژه بررسی آثار جريان های ژئومغناطیسی GIC بر ادوات FACTS

دانلود پروژه بررسی آثار جريان های ژئومغناطیسی GIC بر ادوات FACTS

دانلود پروژه بررسی آثار جريان های ژئومغناطیسی GIC بر ادوات FACTS تعداد صفحات: ۹۸ فرمت : word طوفانهاي مغناطیسی ناشی از فعالیتهاي خورشیدي باعث جاري شدن جريانهاي سرگردان) GIC( در شبوه قدرت و ايجاد اختلال در عمکرد صحیح اين سیستم میشوند. از اختلال در عملورد کرانسفورماکورهاي قدرت گرفته تا ايجاد مشکلاتی چون ناپايداري ولتاژ شبوه از اثرات GIC بر شبوه قدرت هستند. در اين رساله به بررسی اثرات GIC بر کرانسفورماکورها و ادوات FACTS همچون SVC و TCSC پرداخته خواهد شد. با مدل کردن GIC در شبوه قدرت در شبیه سازيهاي انجام شده در نرم افزار Power World Simulator و Matlab به بررسی اين اثرات پرداخته میشود. نفوذ GIC به سیم بندي ترانسفورماتورها باعث اشباع هسته ترانسفورماتور، افزايش در میزان مصرف کوان راکتیو کوسط آن، افزايش اندازه

تحقیق در مورد سیستم خنک سازی توربین ها

تحقیق در مورد سیستم خنک سازی توربین ها

تحقیق در مورد سیستم خنک سازی توربین ها

تحقیق در مورد سیستم خنک سازی توربین ها خنك سازي توربين بعنوان يك تكنولوژي كليدي براي توسعه موتورهاي توربين گازي تعداد صفحات: ۲۰۰ فرمت : word عملكرد يك موتور توربين گازي تا حد زيادي تحت تاثير دماي ورودي توربين مي باشد و افزايش عملكرد قابل توجه را مي توان با حداكثر دماي ورودي توربين مجاز بدست آورد. از يك نقطه نظر عملكردي احتراق با دماي ورودي توربين در حدود مي تواند يك ايده ال به شمار آيد چون هيچ كاري براي كمپرس كردن هواي مورد نياز براي رقيق كردن محصولات احتراقي به هدر نمي رود. بنابراين روند صنعتي جاري, دماي ورودي توربين را به دماي استوكيو سوخت بخصوص بردي موتورهاي نظامي, نزديكتر مي كند. با اين وجود دماهاي فلز مولفه مجاز نمي تواند از كند. براي كاركردن در دماهاي گازي

دانلود پروژه بررسی آثار جريان های ژئومغناطیسی GIC بر ادوات FACTS

دانلود پروژه بررسی آثار جريان های ژئومغناطیسی GIC بر ادوات FACTS

دانلود پروژه بررسی آثار جريان های ژئومغناطیسی GIC بر ادوات FACTS

دانلود پروژه بررسی آثار جريان های ژئومغناطیسی GIC بر ادوات FACTS تعداد صفحات: ۹۸ فرمت : word طوفانهاي مغناطیسی ناشی از فعالیتهاي خورشیدي باعث جاري شدن جريانهاي سرگردان) GIC( در شبوه قدرت و ايجاد اختلال در عمکرد صحیح اين سیستم میشوند. از اختلال در عملورد کرانسفورماکورهاي قدرت گرفته تا ايجاد مشکلاتی چون ناپايداري ولتاژ شبوه از اثرات GIC بر شبوه قدرت هستند. در اين رساله به بررسی اثرات GIC بر کرانسفورماکورها و ادوات FACTS همچون SVC و TCSC پرداخته خواهد شد. با مدل کردن GIC در شبوه قدرت در شبیه سازيهاي انجام شده در نرم افزار Power World Simulator و Matlab به بررسی اين اثرات پرداخته میشود. نفوذ GIC به سیم بندي ترانسفورماتورها باعث اشباع هسته ترانسفورماتور، افزايش در میزان مصرف کوان راکتیو کوسط آن، افزايش اندازه

تحقیق در مورد سیستم خنک سازی توربین ها

تحقیق در مورد سیستم خنک سازی توربین ها

تحقیق در مورد سیستم خنک سازی توربین ها

تحقیق در مورد سیستم خنک سازی توربین ها خنك سازي توربين بعنوان يك تكنولوژي كليدي براي توسعه موتورهاي توربين گازي تعداد صفحات: ۲۰۰ فرمت : word عملكرد يك موتور توربين گازي تا حد زيادي تحت تاثير دماي ورودي توربين مي باشد و افزايش عملكرد قابل توجه را مي توان با حداكثر دماي ورودي توربين مجاز بدست آورد. از يك نقطه نظر عملكردي احتراق با دماي ورودي توربين در حدود مي تواند يك ايده ال به شمار آيد چون هيچ كاري براي كمپرس كردن هواي مورد نياز براي رقيق كردن محصولات احتراقي به هدر نمي رود. بنابراين روند صنعتي جاري, دماي ورودي توربين را به دماي استوكيو سوخت بخصوص بردي موتورهاي نظامي, نزديكتر مي كند. با اين وجود دماهاي فلز مولفه مجاز نمي تواند از كند. براي كاركردن در دماهاي گازي