برنامه آندروید هیدروژئولوژیست ، نسخه دهم ۱۰٫۰

برنامه آندروید هیدروژئولوژیست ، نسخه دهم ۱۰٫۰

برنامه آندروید هیدروژئولوژیست ، نسخه دهم 10.0

هیدروژئولوژی شاخه‌ای از دانش زمین‌شناسی است که به مطالعه پراکندگی و حرکت آب‌های زیرزمینی درخاک و سنگ‌های پوسته زمین و به‌ویژه در آبخوان های آب زیرزمینی می‌پردازد. هیدروژئولوژیست نرم افزاری شامل معنی بیش از ۵۰۰ واژه انگلیسی و نیز حاوی روابط هیدروژئولوژیکی و دسترسی به سایت های دانلود کتابهای انگلیسی هیدروژئولوژی(آب شناسی یا آب زمین شناسی) و لینک های دانلود جدیدترین نسخه های نرم افزارهای مربوطه از قبیل مدل سازی و سنجش از دور و تجزیه و تحلیل کیفی آب های زیرزمینی و همچنین دسترسی به سایت های نقشه های موردنیاز رشته های علوم آب از قبیل داده های رقومی ارتفاعی مناطق مختلف جهان