پروژه آرایه ها

پروژه آرایه ها

پروژه آرایه ها

این پروژه شامل یک آرایه به طول ۳ میباشد و میتوان با دستور input میتوان آرایه را مقدار دهی کرد و با دستور show میتوان محتوای کل آرایه را نمایش داد و با دستور sort میتوان عناصر آرایه را مرتب کرد و با دستورreverse میتوان عناصر آرایه را معکوس کرد و با دستور liner search میتوان جستو جوی خطی یک عنصر در آرایه را انجام داد و با دستور binary search میتوان جستو جوی دودویی یک عنصر را انجام داد وبا دستور exit میتوان از برنامه خارج شد.

ویرایشگر

ویرایشگر

ویرایشگر

در پروژه شما میتوانید تصویر این پروژه را تغییر دهید و فونت نوشته ار تغییر دهید و رنگ نوشته را تغییر دهید.

پروژه اعصاب سنج

پروژه اعصاب سنج

پروژه اعصاب سنج

در این پروژه شما می توانید با کلیک بروی دکمه شروع وبا رساندن اشارگر موس داخل نوار برنده می شوید و اگر بعد از کلیک بروی دکمه شروع از نوار خارج شوید بازنده می شوید.