متن نمونه سئوال خردادماه بهداشت و ایمنی کار

متن نمونه سئوال خردادماه بهداشت و ایمنی کار

متن نمونه سئوال خردادماه  بهداشت و ایمنی کار

متن نمونه سئوال خردادماه بهداشت و ایمنی کار ۱۵ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. .کدامیک از جملات زیر صحیح و کدامیک غلط است؟(۲) الف)در هنگام وزش باد از سم پاشی خودداری کنیم. ب)اگزما یک بیماری گوارشی و مسری است.

متن نمونه سئوال خردادماه بهداشت و ایمنی کار

متن نمونه سئوال خردادماه بهداشت و ایمنی کار

متن نمونه سئوال خردادماه  بهداشت و ایمنی کار

متن نمونه سئوال خردادماه بهداشت و ایمنی کار ۱۹ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. الف: پاسخ صحیح موارد زیر را مشخص کنید . (هر کدام ۵/۰نمره) از مهمترین بیماریهای ناشی از عدم کنترل صحیح زباله می توان اشاره کرد . الف-سیاه زخم ب-بروسلوز