خلاصه اندوکاردیت عفونی

خلاصه اندوکاردیت عفونی

خلاصه اندوکاردیت عفونی

تشخیص چه زمانی به اندوکاردیت شک میکنید و کشت و اکو انجام میدهید؟  تب + سوفل جدید؟ ممکن است بیماری همیشه سوفل داشته باشد و به هر دلیلی، مثلاً یک سرماخوردگی ساده تب هم بکند. یا در بیماران IV drug abuser که معمولاً اندوکاردیت تریکوسپید میدهند، معمولاً اصلاً سوفل ندارند.  تب طولانیمدت؟ ممکن است تب low grade باشد یا به علت مصرف مسکن و تببر تب نداشته باشد. از طرفی تب طولانیمدت ممکن است مثلاً به علت EBV باشد.  سوفل تشدید شده؟ صراحتاً تاکید شده که تغییر ماهیت سوفل معیار اندوکاردیت نیست. پاسخ صحیح: زمانی که بیمار بر اساس کرایتریای دوک possible endocarditis باشد، یعنی حداقل ۳ معیار مینور داشته باشد

تب و FUO

تب و FUO

تب و FUO

تب: دمای بیشتر از ۳٫۷۳ oral در صبح قبل از خوردن صبحانه، را تب گویند. بهترین حالت برای اندازه گیری دمای مرکزی،رکتال میی باشید ولیی روتین نیست. بطور معمول دمای آگزیال ۹۷۰ درجیه کمتیر از اورال و رکتال ۹۷۰ درجه بیشتر از اورال می باشد. ریتم سیرکادین: درجه حرارت بدن در طیول روز ازیزایش میی یابید. بطوریکه ۶ ۱۹ – PM بیشیترین و ۲ ۴- AM کمتیرین درجیه حیرارت را داریم. به همین خاطر کسانیکه تب می کنند در شب تب بیاتتر و در صبح تب پایینتری دارند. معموت دمای شب نیم درجه باتتر است. فیزیوپاتوژنز تب: هنگامیکیه ییم میاده تیب زای خیارجیژاگزو ن پییرو نو وارد بیدن میشیودژدر اینویا بعنیوان مییال میکروبیی مییل پنوموکوکو، پس از ورود به منوسیت ها ایویاد میاده تبیزای داخلیی میکند که از این طریق پروسه ای را شروع میکند که در نهایت منور

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

. secondary bacterial : خوش خیم تر است، فرد پس از ابتلا به آنفولانزا بهبود مییابد بعد از مدتی دوباره دچار علایم میشود که عامل آن باکتریال است، معمولاً به AB جواب میدهد. ۳ . mix : از ۲ نوع قبل پیش آگهی ضعیفتری دارد. علایم آن همانند primary viral است، تشخیص از طریق گرفتن خلط و بررسی آن از نظر باکتری و میزان PMN

سپسیس و شوک سپتیک۲

سپسیس و شوک سپتیک۲

سپسیس و شوک سپتیک2

رسیدیم به اینکه بیمار یک Severe Sepsis و یا شوک سپتیک هست. بیمار معمولا در ICU بستری می شود و یک سری لوله گذاری هایی برایش انجام شده و رسیدیم به اینکه یک Central venous Access برایش بگیریم یعنی از ناحیه کوبیتال وارد شویم و معمولا از طریق سابکلاوین یک کاتتر را در وناکاوا سوپریور در محاذات دهلیز قرار می دهیم زیرا همچین مریضی به مرور دچار ادم می شود و رگ های محیطی کفایت نمی کند و ما می توانیم از ورید مرکزی خیلی استفاده بکنیم مثل خون گرفتن و نمونه گرفتن و تزریق دارو و خون ، اندازه گرفتن فشار ورید مرکزی ، چک کردن اکسیژن ورید مرکزی و Central Venous Oxygen Saturation که نشانی ازهیپوکسمی در جریان سپسیس هست و ….

خلاصه سپسیس و شوک سپتیک ۱

خلاصه سپسیس و شوک سپتیک ۱

خلاصه سپسیس و شوک سپتیک ۱

)سندرم پاسخ التهابی سیستمیک(: پاسخ بدن در مقابل بیماری های غیرعفونی مثل MI ، پانکراتیت ، سوختگی ، تروما ، نارسایی آدرنال و…. معیارهای SIRS : 1 – هیپوترمی ) > 36 ( یا تب ) < 38 ) 2 – تاکی کاردی < 90 در دقیقه ۳ – تاکی پنه < 22 در دقیقه ۴ – لکوپنی > 4000 یا لکوسیتوز < 12000 و یا باندمی < 10 % وجود دو معیار از چهار معیار بالا به معنای وجود SIRS است

خلاصه اندوکاردیت عفونی

خلاصه اندوکاردیت عفونی

خلاصه اندوکاردیت عفونی

تشخیص چه زمانی به اندوکاردیت شک میکنید و کشت و اکو انجام میدهید؟  تب + سوفل جدید؟ ممکن است بیماری همیشه سوفل داشته باشد و به هر دلیلی، مثلاً یک سرماخوردگی ساده تب هم بکند. یا در بیماران IV drug abuser که معمولاً اندوکاردیت تریکوسپید میدهند، معمولاً اصلاً سوفل ندارند.  تب طولانیمدت؟ ممکن است تب low grade باشد یا به علت مصرف مسکن و تببر تب نداشته باشد. از طرفی تب طولانیمدت ممکن است مثلاً به علت EBV باشد.  سوفل تشدید شده؟ صراحتاً تاکید شده که تغییر ماهیت سوفل معیار اندوکاردیت نیست. پاسخ صحیح: زمانی که بیمار بر اساس کرایتریای دوک possible endocarditis باشد، یعنی حداقل ۳ معیار مینور داشته باشد

تب و FUO

تب و FUO

تب و FUO

تب: دمای بیشتر از ۳٫۷۳ oral در صبح قبل از خوردن صبحانه، را تب گویند. بهترین حالت برای اندازه گیری دمای مرکزی،رکتال میی باشید ولیی روتین نیست. بطور معمول دمای آگزیال ۹۷۰ درجیه کمتیر از اورال و رکتال ۹۷۰ درجه بیشتر از اورال می باشد. ریتم سیرکادین: درجه حرارت بدن در طیول روز ازیزایش میی یابید. بطوریکه ۶ ۱۹ – PM بیشیترین و ۲ ۴- AM کمتیرین درجیه حیرارت را داریم. به همین خاطر کسانیکه تب می کنند در شب تب بیاتتر و در صبح تب پایینتری دارند. معموت دمای شب نیم درجه باتتر است. فیزیوپاتوژنز تب: هنگامیکیه ییم میاده تیب زای خیارجیژاگزو ن پییرو نو وارد بیدن میشیودژدر اینویا بعنیوان مییال میکروبیی مییل پنوموکوکو، پس از ورود به منوسیت ها ایویاد میاده تبیزای داخلیی میکند که از این طریق پروسه ای را شروع میکند که در نهایت منور

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

. secondary bacterial : خوش خیم تر است، فرد پس از ابتلا به آنفولانزا بهبود مییابد بعد از مدتی دوباره دچار علایم میشود که عامل آن باکتریال است، معمولاً به AB جواب میدهد. ۳ . mix : از ۲ نوع قبل پیش آگهی ضعیفتری دارد. علایم آن همانند primary viral است، تشخیص از طریق گرفتن خلط و بررسی آن از نظر باکتری و میزان PMN

سپسیس و شوک سپتیک۲

سپسیس و شوک سپتیک۲

سپسیس و شوک سپتیک2

رسیدیم به اینکه بیمار یک Severe Sepsis و یا شوک سپتیک هست. بیمار معمولا در ICU بستری می شود و یک سری لوله گذاری هایی برایش انجام شده و رسیدیم به اینکه یک Central venous Access برایش بگیریم یعنی از ناحیه کوبیتال وارد شویم و معمولا از طریق سابکلاوین یک کاتتر را در وناکاوا سوپریور در محاذات دهلیز قرار می دهیم زیرا همچین مریضی به مرور دچار ادم می شود و رگ های محیطی کفایت نمی کند و ما می توانیم از ورید مرکزی خیلی استفاده بکنیم مثل خون گرفتن و نمونه گرفتن و تزریق دارو و خون ، اندازه گرفتن فشار ورید مرکزی ، چک کردن اکسیژن ورید مرکزی و Central Venous Oxygen Saturation که نشانی ازهیپوکسمی در جریان سپسیس هست و ….

خلاصه سپسیس و شوک سپتیک ۱

خلاصه سپسیس و شوک سپتیک ۱

خلاصه سپسیس و شوک سپتیک ۱

)سندرم پاسخ التهابی سیستمیک(: پاسخ بدن در مقابل بیماری های غیرعفونی مثل MI ، پانکراتیت ، سوختگی ، تروما ، نارسایی آدرنال و…. معیارهای SIRS : 1 – هیپوترمی ) > 36 ( یا تب ) < 38 ) 2 – تاکی کاردی < 90 در دقیقه ۳ – تاکی پنه < 22 در دقیقه ۴ – لکوپنی > 4000 یا لکوسیتوز < 12000 و یا باندمی < 10 % وجود دو معیار از چهار معیار بالا به معنای وجود SIRS است