ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج

ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج

ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج

یاجوج و ماجوج ‎ نام‌هایی در متون فرجام‌شناسی ادیانِ یهودیت ، مسیحیت و ا سلام است، که در قرآن و تورات از آنها ذکر به عمل آمده‌است. آنها گاه دو شخص، گاه مردمِ دو منطقه، و گاه خود، دو منطقه جغرافیایی اند. در قرآن و در عهد عتیق کتاب حزقیال نبی در حوادث آخرالزمان از آنها نام برده شده‌ است. این کتاب درمورد یاجوج و ماجوج حقایق جدید را در بر دارد که براساس آن میتوان محل دقیق یاجوج و ماجوج و تشخیص درست قوم آنها را نمود و همچنین در مورد رابطه کروش بزرگ با ذوالقرنین نیز بحث صورت گرفته است. نام کتاب : ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج‎ نویسنده : سید صفی الله مشفق