متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ معاصر

متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ معاصر

متن نمونه سئوال خردادماه  تاریخ معاصر

متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ معاصر ۱۴ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. انگلستان از چه راه هایی به تضعیف دولت مصدق پرداخت؟(۱) در دوره‌ی نخست‌وزیری مصدق عناصر فعال دربار چه کسانی بودند؟(۱)

متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ معاصر

متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ معاصر

متن نمونه سئوال خردادماه  تاریخ معاصر

متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ معاصر ۲۰ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. بیداری اسلامی را تعریف کنید. منظور از استقلال سیاسی و استقلال فکری و استقلال اقتصادی چیست؟

متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ

متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ

متن نمونه سئوال خردادماه  تاریخ

متن نمونه سئوال خردادماه تاریخ ۱۶ سوال، ۱۶ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. کدامیک از جملات زیر صحیح و کدامیک غلط است:(۲) الف)در زمان قاجاریه امتیاز کاپیتولاسیون به روسیه داده شد. ب)در قرارداد ترکمن چای ایران از کشتیرانی در دریای خزر محروم شد. ۲٫ سه مورد از اقدامات امیرکبیر را بنویسید؟(۵/۱)