تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل رانکین دو مرحله ای با بازیاب با استفاده از نرم افزار EES

تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل رانکین دو مرحله ای با بازیاب با استفاده از نرم افزار EES

تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل رانکین دو مرحله ای با بازیاب با استفاده از نرم افزار EES

با استفاده از نرم افزار ترمودینامیکی EES به بررسی سیکل رانکین دو مرحله ای با بازیاب پرداخته شده است. در این پروژه برای چند سیال عامل مختلف سیستم مورد نظر بررسی شده و نمودارهای آن نیز برحسب متغیرهای موجود رسم شده است.

طراحی اجکتور دو فازی با نرم افزار EES

طراحی اجکتور دو فازی با نرم افزار EES

طراحی اجکتور دو فازی با نرم افزار EES

سیستم های تبرید معمولی افت فشار زیادی داشتند برای جبران این افت فشار از اجکتور استفاده می شود. طراحی اجکتور یک موضوع مهم و اساسی در صنعت بوده و راه های متنوعی برای آن وجود دارد. در این پروژه با استفاده از تئوری افت فشار و استفاده از اجکتور اختلاطی فشار ثابت، طراحی انجام شده است. ورودی اولیه، مایع اشباع (خروجی کندانسور) و ورودی ثانویه، بخار اشباع (خروجی اواپراتور) است.