سابلیمینال مسیج برای جذب پول

سابلیمینال مسیج برای جذب پول

سابلیمینال مسیج برای جذب پول

در مغز انسان دستگاهی مانند کامپیوتر وجود دارد که اطلاعات غیر منطقی را از مغز دور می کند ولی بخش دیگری از مغز هست که هرگونه اطلاعاتی به آن برسد، آن را بدون چون و چرا می پذیرد و جزء قواعد روزمره خود قرار می دهد.با این متد می توان به سادگی اطلاعات خاصی را وارد سیستم مغز کرد، بدون اینکه شخص در موقع شنیدن متوجه پیام درونی آن شود.در واقع به پیام هایی که ذهن هشیار متوجه نمی شود ولی ذهن نیمه هشیار آن را دریافت می کند سابلیمینال مسیج (subliminal message) یا پیامهای زیر آستانه آگاهی گفته می شود. به عبارتی ذهن هشیار مثل یک نگهبان جلوی دروازه ذهن ایستاده و اجازه نمی دهد هر باوری وارد آن شود.اما روش هایی وجود دارد که ذهن هشیار را دور می زند و مستقیم باورهای جدیدی را جایگزین