متن نمونه سئوال خردادماه جغرافی

متن نمونه سئوال خردادماه جغرافی

متن نمونه سئوال خردادماه جغرافی

متن نمونه سئوال خردادماه جغرافی ۱۸ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. جغرافیدان برای کشت چای در یک منطقه به چه عواملی توجه میکند؟(۱) چرا در مناطق گرم و خشک سقف خانه ها را گنبدی می سازند؟(۱)

متن نمونه سئوال خردادماه جغرافی

متن نمونه سئوال خردادماه جغرافی

متن نمونه سئوال خردادماه  جغرافی

متن نمونه سئوال خردادماه جغرافی ۱۸ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. جغرافیدان برای کشت چای در یک منطقه به چه عواملی توجه می کند(۴مورد)؟(۱) چرا ایران در یک نوار بیابانی زمین واقع شده است؟(۵/۰)

متن نمونه سئوال خردادماه جغرافی ایران

متن نمونه سئوال خردادماه جغرافی ایران

متن نمونه سئوال خردادماه  جغرافی ایران

متن نمونه سئوال خردادماه جغرافی ایران ۱۸ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱)جغرافی دان برای کشت چای در یک منطقه به چه عواملی توجه میکند،چهارمورد؟(۱) ۲)در شرق فلات ایران جلگه های ………………………و ……………………. قرار دارد۰(۱)