جک های خنده دار امسال جلد (۱)

جک های خنده دار امسال جلد (۱)

جک های خنده دار امسال جلد (۱)

۱_دوس دارم دو قلو داشته باشم یکی پسر یکی دختر اسم دختر بزارم(بینا) اسم پسر بزارم(موسی) موقع غذا صدا بزنم بی ناموسا بیاین ۲_دیشب داشتم از پسر دایم درس علوم می پرسید : پستان داری ک دندان ندارد ؟ میگه: مادر بزرگ!!!/: من با این عوضی چیکار کنم؟ ۳_زن جعفر سر قبر جعفر می گفت: کجای جعفرررر علی پیرهن نداره امیر علی شلوار نداره ممد علی شرت و جوراب نداره جعففر شب میاد تو خابش میگه: سکینه من موردم نرفتم دبی جنس بیارم ک /: ۴_ ب پیر زن محلمون گفتم: ب روح اعتقاد داری؟؟