متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری) به همراه پاسخنامه ۲۰ سوال تستی و ۴ سوال جای خالی،۲ سئوال صحیح و غلط، و ۵سوال تشریحی، ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-اصلی ترین صورت مالی برای گزارش موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت یک شرکت کدام است؟ الف)صورت سود و زیان ب) صورت سود و زیان جامع ج) ترازنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری) ۳ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- نام دیگر ترازنامه چیست؟ الف) صورت تغییردروضعیت مالی ب) صورتحساب اموال ج) صورت وضعیت مالی د) صورتحساب سرمایه ۲- چارچوب مفهومی حسابداری دارای چندسطح است؟ الف) دوسطح

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری) ۷ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ثبت مخارج به عنوان دارایی به دلیل منافع آتی در نتیجه کاربرد اصل حسابداری ……………. است؟ الف) اصل تطابق

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری) ۲۰ سوال تستی و ۴ سوال جای خالی،۲ سئوال صحیح و غلط، و ۵سوال تشریحی، ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-اصلی ترین صورت مالی برای گزارش موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت یک شرکت کدام است؟ الف)صورت سود و زیان ب) صورت سود و زیان جامع ج) ترازنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (عملی) ۳ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- درتاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت "سبا " 000/000/8 ریال بستانکاراست. سایر رویدادهای مالی این شرکت به شرح زیر می باشد: الف) درتاریخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت به این نتیجه رسید طلب آقای نوری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کلاً سوخت شده است. ب) بدهی آقای احمدی درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال سوخت شده بود. درطول سال آقای احمدی به شرکت