متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری) به همراه پاسخنامه ۲۲ سوال تستی، ۸ جای خالی را پر کنید، ۳ اصطلاحات زیر را تعریف نمایید، ۲ موارد زیر را نام ببرید، ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد نمی باشد؟ الف) کارگزینی ب) کنترل کیفیت و بازرسی

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری) 

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری) 

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری) 

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری) ۲۲ سوال تستی، ۸ جای خالی را پر کنید، ۳ اصطلاحات زیر را تعریف نمایید، ۲ موارد زیر را نام ببرید، ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد نمی باشد؟ الف) کارگزینی ب) کنترل کیفیت و بازرسی

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری) ۵ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. سوالات تستی: (هر کدام ۵/۰ نمره) ۱- به مبلغی که معمولا در طی ماه به علت نیاز کارگر به وی پرداخت می شود چه می گویند؟ الف) اجرائیات

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (تئوری) ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد نمی باشد؟ الف) کارگزینی ب) کنترل کیفیت و بازرسی

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری حقوق و دستمزد (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری حقوق و دستمزد (عملی) ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- کارگری با نرخ ساعتی ۳۰،۰۰۰ ریال استخدام شده است. این کارگر ۵ ساعت از کار عادی خود را بین ۱۰ شب تا ۶ صبح روز بعد انجام داده است. چنانچه این کارگر غیر نوبت کار باشد ، مطلوبست: محاسبه دستمزد استحقاقی در صورتی که ساعت کار عادی ماهانه ۲۲۰ ساعت باشد.)انجام ثبت مربوطه