متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی مقدماتی(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی مقدماتی(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری صنعتی مقدماتی(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی مقدماتی(تئوری) ۳۵ سوال تستی و ۱۲ سوالات پرکردنی وصحیح و غلط و تشریحی، ۵ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱٫تسهیم هزینه ها به مراکز مختلف جزو وظایف کدام یک از رشته های حسابداری است؟ ۱)حسابداری مالی ۲)حسابداری دولتی ۳)حسابداری بهای تمام شده

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری صنعتی (تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری) به همراه پاسخنامه ۲۰ سوال تستی و ۳ سوال جای خالی،۴ سئوال صحیح و غلط، و ۵سوال تشریحی، ۶ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. بارم هر سئوال ۵/۰ نمره ۱-تغییر شکل و ماهیت مواد و تبدیل آن به کالا چه نام دارد؟ الف) هزینه یابی

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی مقدماتی(تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی مقدماتی(تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری صنعتی مقدماتی(تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی مقدماتی(تئوری) به همراه پاسخنامه ۳۵ سوال تستی و ۱۲ سوالات پرکردنی وصحیح و غلط و تشریحی، ۵ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱٫تسهیم هزینه ها به مراکز مختلف جزو وظایف کدام یک از رشته های حسابداری است؟ ۱)حسابداری مالی

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری صنعتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری) ۳ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-کدام یک ازگزارشات زیربرون سازمانی است؟ الف)صورت گردش وجوه نقد ب)ضایعات ج)مصرف مواد د)بهای تمام شده کالای ساخته شده ۲-مهمترین وظیفه حسابداری صنعتی محاسبه بهای تمام شده………………..میباشد؟ الف)کالای فروش رفته

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری صنعتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری صنعتی (تئوری) ۲۰ سوال تستی و ۳ سوال جای خالی،۴ سئوال صحیح و غلط، و ۵سوال تشریحی، ۶ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. بارم هر سئوال ۵/۰ نمره ۱-تغییر شکل و ماهیت مواد و تبدیل آن به کالا چه نام دارد؟ الف) هزینه یابی ب) جریان ساخت