متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری) ۲۰سوال تستی و ۶سوال جای خالی ، ۴ سوال تشریحی، ۵ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- کدام گروه جزء استفاده کنندگان درون سازمانی هستند؟ الف) اعتباردهندگان ب) سرمایه گذاران ج) کارکنان اجرایی

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی(تئوری) به همراه پاسخنامه ۲۰سوال تستی و ۶سوال جای خالی ، ۴ سوال تشریحی، ۵ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- کدام گروه جزء استفاده کنندگان درون سازمانی هستند؟ الف) اعتباردهندگان ب) سرمایه گذاران

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری عمومی مقدماتی (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (تئوری) ۵ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- کدام گروه جزء استفاده کنندگان درون سازمانی هستند؟ الف) اعتباردهندگان ب) سرمایه گذاران ج) کارکنان اجرایی

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری عمومی مقدماتی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (عملی) ۶ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-فعالیت تیر ماه موسسه تجاری کوثر به شرح زیر می باشد: ۱/۴/۹۰ واریز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب جاری موسسه و اختصاص یک دستگاه آپارتمان به ارزش ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت سرمایه اولیه ۲/۴/۹۰ خرید کالا به مبلغ ۸۹۰،۰۰۰ ریال از آقای محمدی با شرط (ن / ۴۵- ۳ /۱۲) … ادانه دارد …

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری عمومی مقدماتی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (عملی) برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. سوال یک: بازرگانی امین در ابتدای سال ۱۳۶۷ تآسیس شده وعملیات زیر را در دوماه اول سال انجام داده : ۵/۱/۶۷-اختصاص مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه بطورنقد. ۷/۱- پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال بعنوان پیش پرداخت اجاره و مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال بعنوان پیش پرداخت بیمه بطور نقد. … ادامه دارد …