پاور پوینت تاج محل

پاور پوینت تاج محل

پاور پوینت تاج محل

تاج محل "ادوین آرنولد"، شاعر انگلیسی، در توصیف تاج محل می نویسد: "این ساختمان به مانند دیگر بناها، صرفا یک کار معماری نیست، بلکه روی سنگ های زنده آن اشتیاق و علاقه شدید عاشقانه یک امپراتور حک شده است." •معرفي تاج محل تاریخچه باغ اهداف طراحی مجموعه کارکردی کالبدی •فرهنگی محیطی وجغرافیایی معرفی پلان نحوه ارتباط بنا با شبکه شهر فضاهای توزیع کننده فضاهای هدایت کننده ی بنا سلسله مراتب فضایی عناصر تشکیل دهنده باغ تاج محل اصول طراحی باغ سلسله مراتب اصل تقارن اصل مرکزیت اصل تکرار و موزون چگونگي كاربرد عددهاي نمادين برخى از طرح هاى مهم چهار تايى طرح چهار ايواني برون گرا طرح چهار باغ طرح چهار سو طرح چهار