افسانه جوانی

افسانه جوانی

افسانه جوانی

فرانسوا ادوارد کوپه در ژانویه ۱۸۴۲ در پاریس متولد شد. پدرش شغلی کوچک در وزارت جنگ داشت. از آنجائیکه حقوق دولتی او برای اداره خانواده شش نفری ) سه دختر و یک پسر ( کامال کافی نبود سالهای اولیه زندگی کوپه برای او سخت گذشت. همانطور که از متن این رمان آشکار است این داستان تا حدی از زندگی شخص خودش اقتباس شده است. بعد از مرگ پدر، کوپه جوان وارد خدمات دولتی شد که کار یکنواخت آن با روحیه شاعر جوان جور در نمیآمد. او بعد از کار به کتابخانه سنت ژنویو رفته و در آنجا با جدیت مشغول مطلعه میشد. او اشعار اولیه اش را در سال ۱۸۶۶ بچاپ رساند ولی جلب توجه زیادی نکرد. ولی وقتی