پژوهش بررسی عوامل موثر بر جلب رضایت مشتریان در گمرک با استفاده از مدل کانو

پژوهش بررسی عوامل موثر بر جلب رضایت مشتریان در گمرک با استفاده از مدل کانو

پژوهش بررسی عوامل موثر بر جلب رضایت مشتریان در گمرک با استفاده از مدل کانو

پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر جلب رضایت مشتریان در گمرک با استفاده از مدل کانو با فرمت ورد چکیده: رضایت مشتریان مزایای زیادی را برای شرکت ایجاد می نماید و سطح بالاتر رضایت مشتری، منجر به وفاداری می شود. حفظ مشتریان خوب در بلند مدت نسبت به جلب مشتریان جدید برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت ایجاد رابطه کرده اند سودمندتر است. این امر در گمرک اهمیت زیادی دارد زیرا هم دارای مشتریان داخلی و هم مشتریان خارجی می باشد و اگر مشتری از خدمات ارائه شده در گمرک ناراضی باشد به راحتی از این گمرک روی برمی گرداند. لذا، خدمات مناسب و به موقع و ایجاد رضایت در مشتری، جهت استمرار فعالیت گمرک امری الزامی است از این رو هدف ما از این تحقیق بررسی عوامل

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهشی با عنوان مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد با فرمت ورد چکیده: هدف اصلی این تحقیق « مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد (مطالعه موردی: بانک تجارت خراسان شمالی) طی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲» می باشد. روش گردآوری داده ها در قسمت مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه می باشد. پرسشنامه بین۱۰۱ نفر از اعضای جامعه آماری توزیع گردید.روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی است. فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: ۱-استراتژی رقابتی بر عملکرد بانک تجارت تاثیر مثبت دارد. ۲-قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد بانک تجارت تاثیر

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهشی با عنوان مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد با فرمت ورد چکیده: هدف اصلی این تحقیق « مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد (مطالعه موردی: بانک تجارت خراسان شمالی) طی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲» می باشد. روش گردآوری داده ها در قسمت مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه می باشد. پرسشنامه بین۱۰۱ نفر از اعضای جامعه آماری توزیع گردید.روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی است. فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: ۱-استراتژی رقابتی بر عملکرد بانک تجارت تاثیر مثبت دارد. ۲-قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد بانک تجارت تاثیر

پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه

پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه

پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه

پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه با فرمت ورد چکیده: مفهوم بازاريابي داخلي نيز اشاره به اين واقعيت دارد كه نخستين بازار يک شركت تجاري كاركنان سازمان است. همان طور كه سازمان نسبت به مشتريان خارجي سازمان پاسخگو است هر بخش سازمان نيز بايد به ساير بخش هاي مرتبط با آن پاسخگو بوده و ايشان را مشتري خروجي بخش خود تلقي نمايد. اين مفهوم ياد شده نيز از اهميت بسياري در پيشبرد اهداف سازمان برخوردار است. از سوی دیگر تعهد سازماني از جمله مفاهيمي است كه همواره مورد توجه مديران سازماني قرار داشته و مديران با اتخاذ سياستها و شيوه هاي مختلف سعي در ارتقاي ميزان تعهد كاركنان به سازمان داشته اند. تعهد سازماني و احساس مسئوليت نسبت به شغل و محل

پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی خدمات بانکی برترجیح مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی

پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی خدمات بانکی برترجیح مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی

پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی خدمات بانکی برترجیح مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی

پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر بازاریابی خدمات بانکی برترجیح مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی با فرمت ورد چکیده: بازاریابی درهربانک،یک سیستم فرعی محسوب میشودکه باتمام سیستمهای فرعی بانک ودرنتیجه با سیستم اصلی که تمامیت بانک محسوب میشود،درتعامل است.ارتقای سیستم بازاریابی،باعث ارتقای سایر سیستم هاودرنتیجه ارتقای کل بانک می شودوازسوی دیگرارتقای سایرسیستمهانیزبرسیستم بازاریابی مؤثر است.بازاریابی درنظام بانکی ایران خدمتی گمشده،فراموش شده وسرگردان است که نیازبه توجه جدی وفوری درسطح خردوکلان دارد.بازاریابی درنظام بانکی ایران وقتی معنا،ارزش وجایگاه واقعی خودراپیدامی کند که صاحبان ومدیران بانکهای کشور،بازاریابی اهداف،وظایف ودستاوردهای آن راباورکرده وآن رادرذات همه اموروفعالیتها وخدمات بانکی بدانندوبیابند.این تحقیق باعنوان بررسی تأثیر بازاریابی خدمات بانکی برترجیح مشتریان در انتخاب بانکهای خصوصی(مطالعه موردی بانک های ملت وتجارت شهرستان نیشابور)مورد بررسی قرار گرفت .این تحقیق ازنظرهدف کاربردی وازنظرماهیت و

پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات بانکداری سيار(موبايل بانکينگ) با رويكرد رضايت مشتری

پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات بانکداری سيار(موبايل بانکينگ) با رويكرد رضايت مشتری

پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات بانکداری سيار(موبايل بانکينگ) با رويكرد رضايت مشتری

پایان نامه با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات بانکداری سيار(موبايل بانکينگ) با رويكرد رضايت مشتری با فرمت ورد چکیده: مطالعه حاضر نتیجه ی یک تحقیق میدانی به روش توصیفی- همبستگی و پیمایشی- مقطعی است که به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری سیار(موبايل بانکينگ) با رويكرد رضايت مشتری در بانک ملی شهر مشهد پرداخته است. جامعه آماري پژوهش حاضر، عبارت است کليه اشخاص حقيقي واجد شرايط استفاده از موبایل بانکینگ ساکن شهر مشهد که دراماکن مدنظر اين پژوهش در زمان تکميل پرسشنامه در دسترس بودند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۲۳۴ نفر از مشتریان این بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات، ابتدا به بررسي قابل قبول بودن مدل نظري از طریق نرم افزار Amos پرداخته شد و سپس اطلاعات با استفاده از نرم

پژوهش ارزیابی وضعیت تکنولوژی و ارائه نقشه راه مدیریت تکنولوژی برای مدیران شرکت پالایش گاز شهید هاشمی

پژوهش ارزیابی وضعیت تکنولوژی و ارائه نقشه راه مدیریت تکنولوژی برای مدیران شرکت پالایش گاز شهید هاشمی

پژوهش ارزیابی وضعیت تکنولوژی و ارائه نقشه راه مدیریت تکنولوژی برای مدیران شرکت پالایش گاز شهید هاشمی

پژوهشی با عنوان ارزیابی وضعیت تکنولوژی و ارائه نقشه راه مدیریت تکنولوژی برای مدیران شرکت پالایش گاز شهید هاشمی با فرمت ورد چکیده: در پژوهش حاضر سعی شده است که وظایف مدیران شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس در زمینه مدیریت تکنولوژی با الهام از نقشه راه تعیین شود . به این منظور از مدل ممیزی تکنولوژی برای شش حوزه مرتبط با مدیریت تکنولوژی شرکت استفاده شده است. سپس با شناسایی محرکهای تغییر و آینده های محتمل ، وظایف واحد مذکور برای مدیریت این متغیر مهم و موثر شناسایی و اولویت بندی شده است . با استفاده از مدل ممیزی تکنولوژی وضعیت موجود سازمان در این زمینه تعیین شده است. سپس با استفاده از روش ارزیابی محیط کسب و کار محرک های تغییر وآینده محتمل برای

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهشی با عنوان مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد با فرمت ورد چکیده: هدف اصلی این تحقیق « مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد (مطالعه موردی: بانک تجارت خراسان شمالی) طی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲» می باشد. روش گردآوری داده ها در قسمت مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه می باشد. پرسشنامه بین۱۰۱ نفر از اعضای جامعه آماری توزیع گردید.روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی است. فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: ۱-استراتژی رقابتی بر عملکرد بانک تجارت تاثیر مثبت دارد. ۲-قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد بانک تجارت تاثیر

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهش مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد

پژوهشی با عنوان مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش وپذیرش تجارت الکترونیک برعملکرد با فرمت ورد چکیده: هدف اصلی این تحقیق « مطالعه اثرات استراتژی رقابتی، مدیریت دانش و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد (مطالعه موردی: بانک تجارت خراسان شمالی) طی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲» می باشد. روش گردآوری داده ها در قسمت مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه می باشد. پرسشنامه بین۱۰۱ نفر از اعضای جامعه آماری توزیع گردید.روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی است. فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: ۱-استراتژی رقابتی بر عملکرد بانک تجارت تاثیر مثبت دارد. ۲-قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد بانک تجارت تاثیر

پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه

پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه

پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه

پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه با فرمت ورد چکیده: مفهوم بازاريابي داخلي نيز اشاره به اين واقعيت دارد كه نخستين بازار يک شركت تجاري كاركنان سازمان است. همان طور كه سازمان نسبت به مشتريان خارجي سازمان پاسخگو است هر بخش سازمان نيز بايد به ساير بخش هاي مرتبط با آن پاسخگو بوده و ايشان را مشتري خروجي بخش خود تلقي نمايد. اين مفهوم ياد شده نيز از اهميت بسياري در پيشبرد اهداف سازمان برخوردار است. از سوی دیگر تعهد سازماني از جمله مفاهيمي است كه همواره مورد توجه مديران سازماني قرار داشته و مديران با اتخاذ سياستها و شيوه هاي مختلف سعي در ارتقاي ميزان تعهد كاركنان به سازمان داشته اند. تعهد سازماني و احساس مسئوليت نسبت به شغل و محل