در مسیر شیطان

در مسیر شیطان

در مسیر شیطان

در مسیر شیطان، داستانی وحشت آور با درونمایه ای ترسناک است احمد شخصیت اصلی داستان از طریق دوستش کامران با دختران جوان ارتباط برقرار میکند و پس از مدتی گرفتار اتفاقاتی ناخواسته میشود …