طرح توجیهی آموزش پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی آموزش پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی آموزش پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی آموزش پرورش شتر مرغ موضوع: پرورش شتر مرغ چکیده طرح توجیهی پرورش شتر مرغ این طرح درنظردارد تعداد ۲۵۰ قطعه شترمرغ شامل ۱۵۰ قطعه ماده و ۱۰۰قطعه نررا درزمینی به مساحت ۱۲هزارمترمربع درشهرستان مرودشت ( جاده اسماعیل آباد ) روبروی روستای چهارطاق پرورش داده که اولین مزرعه پرورش شترمرغ دراستان فارس می باشد که امید است با همکاری نهادها وسازمانهای ذیربط دراستان این طرح هرچه زودتر عملی گردد. همان طور که ذکرگردید استان فارس بدلیل داشتن آب وهوای معتدل