نمونه سوالات حوزه علمیه پایه دوم همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه دوم همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه دوم همراه پاسخ نامه

این مجموعه شامل: قرآن ۱۷ عدد تاریخ ۱۱ عدد منطق ۲( ۱۹ عدد) منطق۳ (۱۹ عدد) نحو۲ (۲۴ عدد) نحو ۳(۲۲ عدد) و عقاید و اخلاق هر کدام یک عدد می باشد کلیه سوالات همراه با پاسخ نامه می باشد

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه دوم همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه دوم همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه دوم همراه پاسخ نامه

این مجموعه شامل: قرآن ۱۷ عدد تاریخ ۱۱ عدد منطق ۲( ۱۹ عدد) منطق۳ (۱۹ عدد) نحو۲ (۲۴ عدد) نحو ۳(۲۲ عدد) و عقاید و اخلاق هر کدام یک عدد می باشد کلیه سوالات همراه با پاسخ نامه می باشد