متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار پیشرفته

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار پیشرفته

متن نمونه سئوال خردادماه  رایانه کار پیشرفته

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار پیشرفته ۸سئوال، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. برنامه ای بنویسید که سه عدد از ورودی دریافت کرده بزرگترین عدد را چاپ کند؟(۲) برنامه ای با استفاده از حلقه for بنویسید که ۱۰ عدد از ورودی دریافت کرده سپس تعداد اعداد زوج و فرد دریافت شده را چاپ کند؟(۳)