دانلود رایگان کتاب بچه های محل در سفر دریایی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب بچه های محل در سفر دریایی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب بچه های محل در سفر دریایی با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( بچه های محل درسفر دریایی ) مولف: پل و ژاک بونزون مترجم: عزیزه آشتیانی زبان:فارسی تعداد صفحات:۱۵۶ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب یاوه بازار با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب یاوه بازار با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب یاوه بازار با فرمت pdf

معرفی کتاب:(یاوه بازار) کتاب آماده (یاوه بازار) که یک رمان زیاد ارزنده است در دهه چهل برای اولین بار به چاپ رسید و خیلی از شما رفقا چه بسا ندانید که کتاب یاوه بازار همان رمان بازار خود فروشی است که در برگردان نخست که توسط فرح پاکدلی بفارسی ترجمه شده است همان کتاب معروف برگردان منوچهر بدیعی است.این کتاب در سنه چهل و یک توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب به چاپ رسید. (یاوه بازار) مولف:ویلیام مک پیس تکری مترجم:فرح بکرنگی دواچی زبان:فارسی تعداد صفحات:۱۶۴ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب آیا فردا؟ با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب آیا فردا؟ با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب آیا فردا؟ با فرمت pdf

معرفی کتاب:(آیا فردا؟) (آیا فردا؟) دااستان دربااره یک گرروه تحقیقااتی مااورااء فضائی ااز موجودااتی بسیاار هوشمندترر ااز اانسان ااست که بسوی ززمین می شتاابند لغایت ااین مخلوق راا که سیااره مسکونیش درر حاال ناابودیست نجاات دهند. شایان ذکر است که از روی این کتاب فیلمی هم به اسم معاش که زمین از جنبش ایستاد ساخته شده است. (آیا فردا؟) مولف:آرتور سی. کلارک مترجم:هوشنگ غیاثی نژاد زبان:فارسی تعداد صفحات:۲۰۶ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdfوچاپی )و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب تبارهای گمشده با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تبارهای گمشده با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تبارهای گمشده با فرمت pdf

معرفی کتاب: (تبارهای گمشده) کتاب (تبارهای گمشده) مشتمل بر … مجموعه مقالاتی است که در بخش اول به استعمال لغات پارسی و استعمال آن در زبان لکی می پردازد. لغاتی که براای فاارسی زباانان غرریبه می نمااید ااما درر زباان لکی ززنده و پرکااربردند. مؤلف به پژوهش این لغات در سه گستره تحول آوایی، کاهش واجی و تک واژه های غریب در بی گمان امکان پرداخته است. لغاتی که ااستفااده خیلی کمترری نسبت به ماابقی کلمه هاای کهنه درر زباان فاارسی دارند. درر بخش دوم به بررسی آاسیب شنااساانه زباان و اادبیات لکی پردااخته ااست و شاامل ۱۸ نوشتار ااست. این کتاب بدست رضا حسنوند به رشته تحریر درآمده است و در سال ۱۳۹۱ بدست انتشارات سیفا و با حمایت اداره همه فرهنگ و راهبری اسلامی

دانلود رایگان کتاب تسلای خاطرداغدیدگان با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تسلای خاطرداغدیدگان با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تسلای خاطرداغدیدگان با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( تسلای خاطرداغدیدگان ) مولف:مصطفی محمد بنایی مترجم:الیاس کبودانی زبان:فارسی تعداد صفحات:۱۴۵ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب تلسخیر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تلسخیر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تلسخیر با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( تلسخیر ) مولف:غلامرضافولادوندی مترجم:سهیلا زبان:فارسی تعداد صفحات:۱۳۷ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب چی نیروی نهفته با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب چی نیروی نهفته با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب چی نیروی نهفته با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( چی نیروی نهفته ) درباره هنرهای رزمی و پرورش نیروهای نهفته مولف:ویلیام چونگ مترجم:حسین قاسمی زبان:فارسی تعداد صفحات:۷۹ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب حاکمان مبارزات طبقاتی درشوروی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب حاکمان مبارزات طبقاتی درشوروی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب حاکمان مبارزات طبقاتی درشوروی با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( حاکمان ) مبارزات طبقاتی درشوروی مولف:شارل بتلهایم مترجم:ناصرفکوهی زبان:فارسی تعداد صفحات:۴۱۲ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر با تصویر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر با تصویر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر با تصویر با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر با تصویر ) زندگی، اخلاق و حالات ابوسعید ابوالخیر عارف و شاعر نامدار ایرانی به قلم لطف الله بن ابی سعد ابوروح و تصحیح و توضیحات محمد رضا شفیعی کدکنی مولف: ابوسعید ابوالخیر مترجم:محمدرضا شفیعی کدکنی زبان:فارسی تعداد صفحات:۱۰۱ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب ذخیرالاخر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب ذخیرالاخر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب ذخیرالاخر با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( ذخیرالاخر ) مولف:علی‌بن‌محمد سبزواری زبان:فارسی تعداد صفحات:۳۵۸ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴