خلاصه کل کتاب شخصیت شولتز برای آمادگی دکتری روانشناسی

خلاصه کل کتاب شخصیت شولتز برای آمادگی دکتری روانشناسی

خلاصه کل کتاب شخصیت شولتز برای آمادگی دکتری روانشناسی

شامل هفده فصل که به طور کامل خلاصه نویسی شده است فصل اول :مطالعه شخصیت : سنجش، پژوهش و نظریه فصل دوم: رویکرد روان کاوی (زیگموند فروید) فصل سوم: رویکرد نو روان کاوی (کارل یونگ) فصل چهارم: آلفرد آدلر فصل پنجم: کارن هورنای فصل ششم: اریک فروم فصل هفتم: هنری موری فصل هشتم: رویکرد عمر( اریک اریکسون) فصل نهم: رویکرد صفت( گوردون آلپورت) فصل دهم: ریموند کتل، هانس آیزنک و دیگر نظریه پردازان صفت فصل یازدهم: رویکرد انسان گرایی فصل دوازدهم: کارل راجرز فصل سیزدهم: رویکرد شناختی( جورج کلی) فصل چهاردهم: رویکرد رفتاری فصل پانزدهم: رویکرد یادگیری اجتماعی فصل شانزدهم: جولین راتر فصل هفدهم: رویکرد زمینه ی محدود