نرم افزار ریست پرینتر اپسون L810 و L850

نرم افزار ریست پرینتر اپسون L810 و L850

نرم افزار ریست پرینتر اپسون L810 و L850

خطایWaste Ink Pads Counter overflow پرینتر اپسون پس از چاپ تعدادی مشخص که در مدل های مختلف متفاوت است از کار افتاده و قفل می شود. بعداز روشن کردن پرینتر: چراغ سبز روشن نمیشود. هد هیچ حرکتی نمیکند. چراغهای قرمز دستگاه به صورت ضربدری خاموش و روشن می شوند. روی کامپیوتر پیام Waste Ink Pads Counter overflow دیده می شود.