نرم افزار ریست پرینتر اپسون M205

نرم افزار ریست پرینتر اپسون M205

نرم افزار ریست پرینتر اپسون M205

خطایWaste Ink Pads Counter overflow پرینتر اپسون پس از چاپ تعدادی مشخص که در مدل های مختلف متفاوت است از کار افتاده و قفل می شود. بعداز روشن کردن پرینتر: چراغ سبز روشن نمیشود. هد هیچ حرکتی نمیکند. چراغهای قرمز دستگاه به صورت ضربدری خاموش و روشن می شوند. روی کامپیوتر پیام Waste Ink Pads Counter overflow دیده می شود.