متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی ۱

متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی ۱

متن نمونه سئوال خردادماه  زبان فارسی 1

متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی ۱ تنوع سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. زبان شناسی (۴ نمره) منظور از علمی بودن زبان چیست؟ (۱) عبارت زیر را که در حوزه ی زبان شناسی تاریخی است، به زبان امروز باز نویسی کنید.(۱) «بارانکی خرد خرد می بارید چنانکه زمین ترگونه می گردید.»