متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی ۲

متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی ۲

متن نمونه سئوال خردادماه  زبان فارسی 2

متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی ۲ تنوع سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ) زبان شناسی (۴ نمره) واژه های زیر از چند واج تشکیل شده اند؟ (۱) الف) آرمان ب)هفته کلمات زیر هر کدام از چند هجا (بخش) تشکیل شده اند؟(۰٫۵) الف) سبز

متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی ۲

متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی ۲

متن نمونه سئوال خردادماه  زبان فارسی 2

متن نمونه سئوال خردادماه زبان فارسی ۲ ۲۹ سوال، ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. زبان شناسی(۴نمره) ۱)جمله گفتاری زیر را به صورت نوشتاری درآورید.(۵/۰) شمام با دوستای خودتون به مسافرت رفتین ۲)زبان و گفتار ریشه در…………………دارد حال آن که خط و نوشتار ریشه در ………………..او دارد.(۵/۰)