تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران

تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران

تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران

عنوان تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران فرمت : WORD تعداد صفحات : ۳۰ صفحه ویژه رشته : حقوق فهرست چکیده.. ۴ مقدمه.. ۴ برده داری و بردگی معاصر… ۵ موضوع قاچاق انسان یک معضل جهانى و بین المللى… ۷ قاچاق انسان سریعترین صنعت جنایی قرن ۲۱.. ۷ تعریف واژه لغوی ومفهومی قاچاق انسان درادبیات حقوقی… ۹