سورس کد برنام رمزنگاري Rot13 به زبان سي پلاس پلاس و کتابخانه Poco

سورس کد برنام رمزنگاري Rot13 به زبان سي پلاس پلاس و کتابخانه Poco

سورس کد برنام رمزنگاري Rot13 به زبان سي پلاس پلاس و کتابخانه Poco

يک رمزنگاري بر اساس حروف الفبا که پس از دريافت رشته از از حروف رشته را را رمز مي کند اين الگوريتم رمزنگاري سزار است که يک رمز نگاري ساده و مفهومي را شرح داده است در اين ميان از بخش کوچکي از کتابخانه ي Poco در اين برنامه استفاده شده است.