سورس ربات جستجو در کانال

سورس ربات جستجو در کانال

سورس ربات جستجو در کانال

ربات جستجو در کانال ​​​​​​​با این سورس میتوانید داخل تلگرام رباتی راه اندازی کنید که با ادمین شدن در کانال شما قادر خواهد بود فایل های داخل کانال شما را شناسایی و در صورت جستجو کاربر داخل ربات، برای کاربر ارسال کند.