متن نمونه سئوال خردادماه سیستم عامل مقدماتی

متن نمونه سئوال خردادماه سیستم عامل مقدماتی

متن نمونه سئوال خردادماه  سیستم عامل مقدماتی

متن نمونه سئوال خردادماه سیستم عامل مقدماتی ۱۸ سوال، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱- دو وظیفه سیستم عامل را بنویسید. (۲) ۲- درعمل ذخیره سازی save و save asچه تفاوتی با هم دارند؟ (۲)