متن نمونه سئوال خردادماه طراحی صفحات وب مقدماتی

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی صفحات وب مقدماتی

متن نمونه سئوال خردادماه  طراحی صفحات وب مقدماتی

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی صفحات وب مقدماتی ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. سوالات تستی هرسئوال ۵/. نمره روی کدام یک از انواع نسخه های زیر از MYSQL علاوه بر تست تعمیر نیز صورت گرفته است؟ الف) alpha ب) beta ج)