متن نمونه سئوال خردادماه طراحی صفحات وب پیشرفته

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی صفحات وب پیشرفته

متن نمونه سئوال خردادماه  طراحی صفحات وب پیشرفته

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی صفحات وب پیشرفته ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-الگوریتم راتعریف کنید و فلوچارتی رسم کنید که عددی را دریافت و زوج یا فرد بودن آن را مشخص نماید ۲ ۲- متغیر را تعریف کنید و قوانین نامگذاری متغیرها بنویسید۳ نوع متغیر را بنویسید۲

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی صفحات وب پیشرفته

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی صفحات وب پیشرفته

متن نمونه سئوال خردادماه  طراحی صفحات وب پیشرفته

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی صفحات وب پیشرفته ۶ سئوال ، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-در محیطphp برنامه ای بنویسید که ۳ عدد دریافت و بزرگترین آنها را مشخص و سپس چاپ نماید.۳