متن نمونه سئوال خردادماه طراحی گرافیک

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی گرافیک

متن نمونه سئوال خردادماه  طراحی گرافیک

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی گرافیک ۹سئوال، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. از دستور Expand به چه منظوری استفاده می شود.۲٫۵ ۲-دستور پرسپکتیو به چه شکل روی تصویر عمل می کند.۲٫۵

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی گرافیک

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی گرافیک

متن نمونه سئوال خردادماه  طراحی گرافیک

متن نمونه سئوال خردادماه طراحی گرافیک ۳۰ سئوال، ۵ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-کدام یک ازموارد زیر جزء عوارض ناشی از کار محسوب میشود؟ الف)کاهش تمرکز ب)کاهش سرعت عملیات ج) صرف انرژی بالا د) هر سه مورد ۲-هویت حجم به وسیله کدام یک از عوامل زیر تعریف میشود؟ الف)سطح