طرح توپ جنگی قدیمی

طرح توپ جنگی قدیمی

طرح توپ جنگی قدیمی

طرح توپ جنگی قدیمی نقشه های طرح شامل ۳ صفحه در فرمت jpg نحوه اجرای كار مشبك ابتدا طرح مورد نظر را بر روی زمینه اصلی(چوب،فلز،چرم و غیره) كار می چسبانند یا طرح را با كاربن روی زمینه منعكس می كنند، پس از دقت نظر و بررسی جوانب امر و علامت گذاری روی طرح نقاطی را برای بریدن مشخص و نقطه شروع كار را با مته سوراخ می كنند؛ سپس با اره مویی با كمانه مناسب نقاط و خطوط اضافی بریده شده و طرح اصلی یك تكه به صورت مشبك كامل در آید…؛ پس از اتمام اره كاری و محكم كردن مشبك بریده شده روی زمینه(برای جلوگیری از شكسته شدن و …)زواید كار را زدوده