طرح مگس

طرح مگس

طرح مگس

طرح مشبک مگس نقشه ها شامل ۴ صفحه فرمت فایل:jpg قطعات شماره بندی شده برای راحتی اسمبل کردن قطعات بریده شده برای ساختن یک طرح مشبک و معرق ابتدا طرح یا خط مورد نظررا بر روی تخته، فلز یا چرم كه زمینه اصلی كاراست چاپ کرده یا بچسبانید و پس از بررسی و علامت گذاری روی طرح نقاطی كه می بایست بریده شود مشخص و سپس با مته سوراخ می شود. پس از آن با استفاده از اره مویی نقش های اضافی بریده می شود و طرح به صورت مشبك باقی می ماند، سپس با استفاده از سمباده طرح پرداخت و صیقل داده می شود و قطعات طبق نقشه روی هم سوار می شوند.

طرح مگس

طرح مگس

طرح مگس

طرح مشبک مگس نقشه ها شامل ۴ صفحه فرمت فایل:jpg قطعات شماره بندی شده برای راحتی اسمبل کردن قطعات بریده شده برای ساختن یک طرح مشبک و معرق ابتدا طرح یا خط مورد نظررا بر روی تخته، فلز یا چرم كه زمینه اصلی كاراست چاپ کرده یا بچسبانید و پس از بررسی و علامت گذاری روی طرح نقاطی كه می بایست بریده شود مشخص و سپس با مته سوراخ می شود. پس از آن با استفاده از اره مویی نقش های اضافی بریده می شود و طرح به صورت مشبك باقی می ماند، سپس با استفاده از سمباده طرح پرداخت و صیقل داده می شود و

طرح مگس

طرح مگس

طرح مگس

طرح مشبک مگس نقشه ها شامل ۱ صفحه فرمت فایل:jpg قطعات شماره بندی شده برای راحتی اسمبل کردن قطعات بریده شده برای ساختن یک طرح مشبک و معرق ابتدا طرح یا خط مورد نظررا بر روی تخته، فلز یا چرم كه زمینه اصلی كاراست چاپ کرده یا بچسبانید و پس از بررسی و علامت گذاری روی طرح نقاطی كه می بایست بریده شود مشخص و سپس با مته سوراخ می شود. پس از آن با استفاده از اره مویی نقش های اضافی بریده می شود و طرح به صورت مشبك باقی می ماند، سپس با استفاده از