طرح خروس

طرح خروس

طرح خروس

طرح خروس نقشه ها شامل ۳ صفحه در فرمت jpg برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد؛, سپس قطعات بریده شده را طبق نقشه یا شماره بندی قطعات به هم وصل می کند.