طرح هولدر موبایل

طرح هولدر موبایل

طرح هولدر موبایل

طرح هولدر موبایل دارای طرحی ساده برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد؛ و در آخر کار را پرداخت می کند و شبکه ای از طرح های زیبا بر جای می ماند.

طرح هولدر موبایل

طرح هولدر موبایل

طرح هولدر موبایل

طرح هولدر موبایل دارای طرحی ساده برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد؛ و در آخر کار را پرداخت می کند و شبکه ای از طرح های زیبا بر جای می ماند.