استفاده از ابزار هاي كنترل كيفي براي بهبود كيفيت در تجارت و كسب و كار مبلمان

استفاده از ابزار هاي كنترل كيفي براي بهبود كيفيت در تجارت و كسب و كار مبلمان

استفاده از ابزار هاي كنترل كيفي براي بهبود كيفيت در تجارت و كسب و كار مبلمان

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: The Use of Statistical Quality Control Tools to Quality Improving in the Furniture Business Abstract The main aim of the article is to illustrate the use of tools of operative quality management to prevent a decrease in quality during production, supportive and operational processes by the furniture manufacturing. There are more tools for achieving operative quality management targets and the most frequent method is probably measurement and evaluation of the capability of processes through capability indexes. In addition to other histogram and Ishikawa diagram are the next frequently used tools for quality improvement processes. Keywords: Quality improving; Statistical Process Control; capability indexes; histogram; Ishikawa diagram; عنوان و چکیده فارسی: استفاده از

تأثير مديريت منابع انساني، رضايت شغلي، و تعهد كارمندان بر بروي قصد ترك شغلي كارمندان فناوري اطلاعاتي: يك مدل معادله ساختاري

تأثير مديريت منابع انساني، رضايت شغلي، و تعهد كارمندان بر بروي قصد ترك شغلي كارمندان فناوري اطلاعاتي: يك مدل معادله ساختاري

تأثير مديريت منابع انساني، رضايت شغلي، و تعهد كارمندان بر بروي قصد ترك شغلي كارمندان فناوري اطلاعاتي: يك مدل معادله ساختاري

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: Human Resource Management, Job Satisfaction and Employee Commitment Affecting Information Technology Staff Turnover Intention: A Structural Equation Model Abstract: Thailand’s information technology sector is crucial to economic development and growth but is unfortunately significantly under skilled and in many areas having little to no experience. This study therefore was undertaken to determine how human resource management, job satisfaction and employee commitment affect staff turnover intention. Studies indicate that staff retention has a direct effect on the bottom line as companies judged ‘Best employers’ had a 33% higher growth in revenues compared to an industry 12%

پنج نظريه حساس به تقويت (RST) پرسشنامه هاي شخصيت: مقايسه، روايي و تعميم

پنج نظريه حساس به تقويت (RST) پرسشنامه هاي شخصيت: مقايسه، روايي و تعميم

پنج نظريه حساس به تقويت (RST) پرسشنامه هاي شخصيت: مقايسه، روايي و تعميم

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: Five reinforcement sensitivity theory (RST) of personality questionnaires: Comparison, validity and generalization Abstract There are six purpose-built Reinforcement Sensitivity Theory (RST) personality questionnaires currently in use to measure the fight-flight-freeze system (FFFS), the behavioural inhibition system (BIS), and the behavioural approach system (BAS). They differ in their conceptualizations and operational constructs, and this poses a problem for their differential validity and the generalizability of results, and comparison of results from different studies. This paper examined the psychometric properties of five of these RST questionnaires, with a total sample of 821 participants, taken from the factor structures for the Croatian translations of BIS/BAS scales, SPSRQ, Jackson-5, RSQ and RST-PQ. Data were analysed by correlational and confirmatory factor analyses.

ارتباط بين روان رنجوري و افسردگي در رابطه با فاجعه سازي و اضطراب مرتبط با درد در بيماران مبتلا به درد هاي مزمن

ارتباط بين روان رنجوري و افسردگي در رابطه با فاجعه سازي و اضطراب مرتبط با درد در بيماران مبتلا به درد هاي مزمن

ارتباط بين روان رنجوري و افسردگي در رابطه با فاجعه سازي و اضطراب مرتبط با درد در بيماران مبتلا به درد هاي مزمن

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: Associations between Neuroticism and Depression in Relation to Catastrophizing and Pain-Related Anxiety in Chronic Pain Patients Abstract Several cognitive-affective constructs, including pain catastrophizing and pain-related anxiety, have been implicated in the onset and progression of chronic pain, and both constructs have been identified as key targets for multidisciplinary pain treatment. Both neuroticism and depression have been linked to these constructs (and to each other), but how each may contribute to the pain experience is unknown. This study tested associations between neuroticism, depression, and indices of catastrophizing and pain-related anxiety among persons seeking treatment for chronic non-malignant pain. We hypothesized, as a higherorder personality trait, neuroticism would remain uniquely associated with both pain catastrophizing and pain-related anxiety, even after

بررسي تأثيرات استفاده معلمان از حس شوخ طبعي در توانايي درك مطلب شاگردان EFL ايراني

بررسي تأثيرات استفاده معلمان از حس شوخ طبعي در توانايي درك مطلب شاگردان EFL ايراني

بررسي تأثيرات استفاده معلمان از حس شوخ طبعي در توانايي درك مطلب شاگردان EFL ايراني

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: On the Effects of Teacher’s Sense of Humor on Iranian’s EFL Learners’ Reading Comprehension Ability Abstract Teacher’s sense of humor is like a miracle in creating effective teaching and learning environments where there is no place for stress and anxiety but instead intrinsic motivation is enhanced. The present study aims mainly, to explore the effects of teachers’ sense of humor of EFL intermediate learners' reading comprehension ability. Having administered a test of reading proficiency, 58 learners are selected and assigned into control and experimental groups. Also two English language teachers, based on TOEFL and Humor Questionnaire, are selected to teach these learners. The process of teaching and the materials were the same for both groups. But participants in

استفاده از شوخي به عنوان يك استراتژي آموزش و يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي (EFL)

استفاده از شوخي به عنوان يك استراتژي آموزش و يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي (EFL)

استفاده از شوخي به عنوان يك استراتژي آموزش و يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي (EFL)

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: Humour as EFL Learning- Teaching Strategy Abstract It has been argued that humour is beneficial in the classroom because it increases social bonding between teachers and students, salience of information, and ultimately recall and retention. The current study attempts to test some assumptions about humour as a pedagogical tool. Results have indicated that using humour to teach material significantly increases students' overall performance. This study provides some valid evidence that humour may maximize the learning outcomes of the college classroom settings. Keywords: Humour, EFL, Strategy, Learning عنوان و چکیده فارسی: استفاده از شوخي به عنوان يك استراتژي آموزش و يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي (EFL)

The use of “Farrah” for description of divine and religious ceremonies and based of Iranian Pahlavi texts

The use of “Farrah” for description of divine and religious ceremonies and based of Iranian Pahlavi texts

The use of “Farrah” for description of divine and religious ceremonies and based of Iranian Pahlavi texts

Abstract : Farrah, literally, ‘glory’, has had a key semantic function because of its occurrence in various contexts and phases of the Iranian languages, texts and depictions. Farrah means brightness, graceful, light or a blessing given by Ahura Mazda (Ormazd, the creator and sole God of Zoroastrianism) to competent people. According to Iranian ancient believes everyone soul look for Farrah to get success and it means that it is not just for special people but sin can keep Farrah away from them. The aim of this descriptive-analytical study is to identify the functions of Farrah in two ancient Iranian texts Avesta and Pahlavi texts (Avesta and Bundahish). Our finding showed the relationship between Farrah and several divine elements such as God, Zoroaster, Mazdayasna and some others which refers to the power and greatness of Farrah. Also, it

بررسی کارکرد فرّ در اوستا و متون پهلوی (دینکرت و بُندَهِش) براي توصيف عناصر طبيعي و انساني

بررسی کارکرد فرّ در اوستا و متون پهلوی (دینکرت و بُندَهِش) براي توصيف عناصر طبيعي و انساني

بررسی کارکرد فرّ در اوستا و متون پهلوی (دینکرت و بُندَهِش) براي توصيف عناصر طبيعي و انساني

چکیده فرّ از مفاهيمي است كه هم در متن هاي ادبي جايگاه يك كليد واژه را يافته و هم در ميان نگاره ها كليد درك نمادهاي تصويري است. مطابق باور دینی انسان‏ها از فطرتی پاک برخوردارند، این اندیشه در آیین مزد یسنا در قالب فَرّ بیان شده است. فرّ به معنی فروغ، فرّخ، نور یا موهبتی است که از سوی اهورامزدا به کسی که لیاقت آن را داشته باشد، اختصاص می‏یابد. هر آدمی باید در جستجوی فرّ باشد تا پیروزی نصیب او گردد، به بیان دیگر فرّ مخصوص افراد خاصی نیست و همه افراد جامعه می‏توانند فرّ داشته باشند، ولی با انجام گناه، فرّ از آنان دور می‏شود. در اعتقاد زرتشتیان فرّ بر اثر خویشکاری (انجام وظیفه) حاصل می‏شود، بنابراین وظیفه دینی هر انسان این است که به بهترین وجه ممکن وظیفه اجتماعی و شخصی خود

تأثير مديريت منابع انساني، رضايت شغلي، و تعهد كارمندان بر بروي قصد ترك شغلي كارمندان فناوري اطلاعاتي: يك مدل معادله ساختاري

تأثير مديريت منابع انساني، رضايت شغلي، و تعهد كارمندان بر بروي قصد ترك شغلي كارمندان فناوري اطلاعاتي: يك مدل معادله ساختاري

تأثير مديريت منابع انساني، رضايت شغلي، و تعهد كارمندان بر بروي قصد ترك شغلي كارمندان فناوري اطلاعاتي: يك مدل معادله ساختاري

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: Human Resource Management, Job Satisfaction and Employee Commitment Affecting Information Technology Staff Turnover Intention: A Structural Equation Model Abstract: Thailand’s information technology sector is crucial to economic development and growth but is unfortunately significantly under skilled and in many areas having little to no experience. This study therefore was undertaken to determine how human resource management, job satisfaction and employee commitment affect staff turnover intention. Studies indicate that staff retention has a direct effect on the bottom line as companies judged ‘Best employers’ had a 33% higher growth in revenues compared to an industry 12%

پنج نظريه حساس به تقويت (RST) پرسشنامه هاي شخصيت: مقايسه، روايي و تعميم

پنج نظريه حساس به تقويت (RST) پرسشنامه هاي شخصيت: مقايسه، روايي و تعميم

پنج نظريه حساس به تقويت (RST) پرسشنامه هاي شخصيت: مقايسه، روايي و تعميم

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: Five reinforcement sensitivity theory (RST) of personality questionnaires: Comparison, validity and generalization Abstract There are six purpose-built Reinforcement Sensitivity Theory (RST) personality questionnaires currently in use to measure the fight-flight-freeze system (FFFS), the behavioural inhibition system (BIS), and the behavioural approach system (BAS). They differ in their conceptualizations and operational constructs, and this poses a problem for their differential validity and the generalizability of results, and comparison of results from different studies. This paper examined the psychometric properties of five of these RST questionnaires, with a total sample of 821 participants, taken from the factor structures for the Croatian translations of BIS/BAS scales, SPSRQ, Jackson-5, RSQ and RST-PQ. Data were analysed by correlational and confirmatory factor analyses.