صورتجلسات شرکت های سهامی خاص

صورتجلسات شرکت های سهامی خاص

صورتجلسات شرکت های سهامی خاص

صورتجلسات شرکت های سهامی خاص ۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص ۲-نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص ۳ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز ۴ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.